Fonden for Midtfyns Kollegier og Botilbud

Historie

Fonden for Midtfyns Kollegier og Botilbud er oprettet i 2003 og hed oprindeligt Fonden for Ringe Kost- og Realskoles Kollegier

Inden 2003 havde Ringe Kost- og Realskole selv drevet et kollegietilbud, men i 2003, i kølvandet på ”Tvindloven”, blev den selvstændige fond oprettet. Som navnet antyder, opstod fonden i direkte forlængelse af kostskolen og var fortsat kun for unge der havde været anbragt på kostskolen.

Dette ændrede sig først i 2011, da fonden åbnede en ny afdeling i tilknytning til Midtfyns Gymnasiums særlige ”Aspergerlinje”.

Den nye afdeling fik navnet ”Kollegiet Vestergade” og samtidig blev tilbuddet til øvrige unge døbt ”Kollegiet Søtofte”.

Begge kollegier bor fortsat på samme matrikel og har et tæt samarbejde, både med hinanden og med kostskolen.

Vedtægter

Læs vores vedtægter her.

Godkendelse

Fonden for Midtfyns Kollegier og Botilbud er godkendt under Barnets Lov og Serviceloven efter

  •  almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 43, stk. 1, nr. 5
  • ungestøtte § 114 og
  • midlertidigt botilbud til voksne § 107

Mission

Midtfyns Kollegier og Botilbud er et tilbud til unge mellem 15 og 23 år der er i gang med eller forbereder sig til en uddannelse.

Vi bestræber os på at bidrage til de unges udvikling på en sådan måde, at de får de bedste muligheder for at tage ansvar for eget liv og indgå meningsfuldt i samfundet.

Vores mål er at støtte den enkelte til at få tillid til egne ressourcer og evner, for derigennem at mestre eget liv og nå sine mål indenfor uddannelse, job, familie, venner og fritid.

Menneskesyn

Vi mener, menneskets udvikling er en vekselvirkning imellem mennesket og dets miljø, hvor begge påvirker og påvirkes, en dialektisk proces. Vi ser mennesket både som skaber af samfundet og samtidig som produkt heraf. Dette synspunkt er i overensstemmelse med vores opfattelse af, at mennesket skaber sin identitet i samspil og relation med andre mennesker.

Vi ser og respekterer mennesket, som et unikt, kompetent, selvstændigt og tænkende individ, der kan indgå aktivt i sociale kontekster. Vi ser og betragter menneskets udvikling gennem muligheder frem for begrænsninger. Vores menneskesyn er derfor, i høj grad humanistisk præget.

Værdier

Vores pædagogiske indfaldsvinkel bygger på et systemisk og humanistisk menneskesyn og en positiv og anerkendende relation til den enkelte.

Det pædagogiske udgangspunkt er, at vi har at gøre med mennesker der er meget forskellige og derfor har helt unikke og individuelle behov. Ofte vil de dog også have en række sammenfaldende behov, som fx. tryghed, overskuelighed, struktur, forudsigelighed og sammenhæng i hverdagen.

Vi tilstræber at det daglige møde er båret af respekt, anerkendelse og værdighed, og at der altid tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, muligheder og ønsker.

Vi har i personalegruppen fokus på høj faglighed og udvikling og vi forholder os vurderende og refleksivt til egen praksis. Dette kommer bl.a. til udtryk i en åben og evaluerende tilgang til dagligdagens rutiner.

Og så tror vi på, at det er vigtigt at have det sjovt og at gøre sig umage med livet.